phim sex phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph
×
Danh mục menu ×

Tìm luật sư
THÔNG TIN ĐOÀN LUẬT SƯ

Đoàn luật sư: Hà Nội

Danh sách tổ chức: 0 (xem danh sách)

Danh sách luật sư: 0 (xem danh sách)

Ngày thành lập: N/A

Địa chỉ:  N/A

Điện thoại :N/A

Email: N/A

Website: N/A

VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9 Cung Trí Thức, số 01 Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04). 3 7624 706 / 37624707
Fax: (04). 37624708
Email: doanluatsu@luatsuhanoi.vn -  doanluatsuhn@gmail.com
Website http://www.luatsuhanoi.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2789/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2246/STP-BTTP ngày 21 tháng 5 năm 2012 và của Đoàn Luật sư tại Văn bản số 72A/ĐLS-TPHCM ngày 03 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, gồm 9 Chương 38 Điều đã được Đại hội đại biểu luật sư Đoàn Luật sư thành phố thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ ViỆt Nam TP;
- Sở Tư pháp; Sở Nội vụ;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng PCNC (2b);
- Lưu:VT, (NC-K) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH